ZESTAWIENIE ULG USTAWOWYCH NA BILETY JEDNORAZOWE I MIESIĘCZNE
OBOWIĄZUJĄCYCH OD 1 STYCZNIA 2012r.Lp.
Osoby uprawnione
Procent
ulgi
Rodzaj
komunikacji
UWAGI
BILETY JEDNORAZOWE
1
STRAŻ GRANICZNA
ochrona szlaków komunikacyjnych RP
100%
zwykła
przyspieszona
pospieszna
Ustawa z dn.13.04.2007r. o zmianie ustawy i Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. Nr 82 z 11.05.2007r, poz. 558
2
POSEŁ
100 %
zwykła
przyspieszona
pospieszna
ekspresowa
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie trybu korzystania przez posłów i senatorów z bezpłatnych przejazdów i przelotów na terenie kraju (Dz.U. Nr 1 poz13 z 2002 r.)
3
SENATOR
4
DZIECKO DO LAT 4
(pod warunkiem niekorzystania z oddzielnego miejsca do siedzenia)
zwykła
przyspieszona
Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów srodkami publicznego transportu zbiorowego Ustawa z dnia 11.10.02 o zmianie ustawy Dz.U. z 31.10.02 nr 181 poz.1515
5
PRZEWODNIK NIEWIDOMEGO
95%
zwykła
przyśpieszona
pospieszna
6
OPIEKUN OSOBY NIEZDOLNE DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI
7
OPIEKUN INWALIDY
WOJENNEGO I GRUPY
8
NIEWIDOMY NIEZDOLNY DO
SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI
93%
zwykła
Ustawa z dnia 26.11.2010 o zmianie niektórych ustaw zawiazanych realizacja ustawy budżetowej. (Dz.U. Nr 238 poz. 1578, Art.6 z 17.12.2010)
9
NIEWIDOMA OFIARA DZIAŁAŃ WOJENNYCH
78%
zwykła
przyśpieszona
pospieszna
Ustawa z dnia 16.11.2006r o świadczeniu pienieżnym i uprawnieniach przysługujacym cywilnym niewidomym ofiarom działan wojennych (Dz.U. Nr 249 poz. 1824 z 29.12.2006)
10
DZIECKO DO 4 LAT
78%
zwykła
przyśpieszona
Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
11
STRAŻ GRANICZNA
(w czasie wykonywania czynnosci służbowych)
12
CELNIK
(w czasie wykonywania czynnosci służbowych)
13
POLICJANT
(w czasie wykonywania czynnosci służbowych)
14
ŻOŁNIERZ ŻANDARMERI WOJSKOWEJ
(w czasie wykonywania czynnosci służbowych)
15
DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE LUB
DOTKNIĘTE INWALIDZTWEM
zwykła
przyśpieszona
pośpieszna
16
OPIEKUN DZIECKA
NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB
DOTKNIĘTEGO INWALIDZTWEM
17
ŻOŁNIERZ SŁUŻBY NIEZAWODOWEJ
zwykła
przyśpieszona
18
INWALIDA WOJENNY I GRUPA
zwykła
przyśpieszona
pośpieszna
Ustawa z dnia 29.05.1974 o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz.U. z 1983 r. Nr 13 poz. 68) Ustawa z dnia 11.10.02 o zmianie ustawy Dz.U. z 31.10.02 nr 181 poz.1515 Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (dz. U. Nr 4 z 2002 r.)
19
NIEWIDOMY NIEZDOLNY DO
SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI
51%
przyśpieszona
pośpieszna
Ustawa z dnia 26.11.2010 o zmianie niektórych ustaw zawiazanych realizacja ustawy budżetowej. (Dz.U. Nr 238 poz. 1578, Art.6 z 17.12.2010)
20
OSOBY NIEZDOLNE DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI
49%
zwykła
Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów srodkami publicznego transportu zbiorowego
21
OSOBY NIEZDOLNE DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI
37%
przyśpieszona
pośpieszna
22
NIEWIDOMY
zwykła
przyśpieszona
pośpieszna
23
DZIECKO OD LAT 4 DO ROZPOCZĘCIA
NAUKI SZKOLNEJ
zwykła
pośpieszna
24
INWALIDA WOJENNY (GR. INNA NIŻ I)
37%
zwykła
przyśpieszona
pośpieszna
Ustawa z dnia 29.05.1974 o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz.U. z 1983 r. Nr 13 poz. 68); Ustawa z dnia 11.10.02 o zmianie ustawy Dz.U. z 31.10.02 nr 181 poz. 1515 Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. Nr 4 z 2002 r.)
25
KOMBATANT
zwykła
przyśpieszona
Ustawa z dnia 24.01.1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. Nr 17 poz.75) Ustawa z dnia 11.10.02 o zmianie ustawy Dz.U. z 31.10.02 nr 181 poz. 1515 Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. Nr 4 z 2002 r.)
26
WETERAN DZIAŁAŃ POZA GRANICAMI PAŃSTWAUstawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002r. Nr 175, poz. 1440, z późn. zm.) w art. 7 w ust. 2 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu: "3) ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203)"
BILETY MIESIĘCZNE
1
NIEWIDOMY NIEZDOLNY DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI
93%
zwykła
Ustawa z dnia 26.11.2010 o zmianie niektórych ustaw zawiazanych realizacja ustawy budżetowej. (Dz.U. Nr 238 poz. 1578, Art.6 z 17.12.2010)
2
NIEWIDOMY NIEZDOLNY DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI
51%
przyśpieszona
pośpieszna
3
DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNE LUB DOTKNIĘTE INWALIDZTWEM
78%
zwykła
przyśpieszona
pośpieszna
Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
4
STUDENT
51%
zwykła
przyśpieszona
Ustawa z dnia 26.11.2010 o zmianie niektórych ustaw zawiazanych realizacja ustawy budżetowej. (Dz.U. Nr 238 poz. 1578, Art. 6 z 17.12.2010)
5
DOKTORANT Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. (Dz. U. z 2011r. Nr 84, poz.455)
6
UCZEŃ
49%
zwykła
przyśpieszona
Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
7
NIEWIDOMY
37%
zwykła
przyśpieszona
pośpieszna
8
NAUCZYCIEL
33%
zwykła
Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2013r. poz. 1421) art. 5 ust. 2